Schweppes Iconic Tonic 150 jaar

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Dit document bevat de gebruiksvoorwaarden van de site die toegankelijk is via het adres “www.schweppes-150ans.fr” (hierna de “Site”).

Navigatie op en gebruik van de Site houden acceptatie in van deze gebruiksvoorwaarden en naleving van de wettelijke bepalingen die hierop van toepassing zijn.

De uitgever van de Site behoudt zich het recht voor de Site en/of deze gebruiksvoorwaarden van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en verzoekt u derhalve deze geregeld te raadplegen. Alle wijzigingen treden in werking vanaf online publicatie daarvan op de Site en zijn onmiddellijk en zonder enige formaliteit van toepassing op alle op dat moment bestaande en toekomstige verbindingen met de Site.

UITGEVER

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
Met kapitaal van € 446.036.924,00
404 907 941 R.C.S. NANTERRE
Intracommunautair nr.: FR 13 404 907 941
40-52 Boulevard Du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

DIRECTEUR PUBLICATIE

Pauline Varga als marketing directrice

HOSTER

SOGEC GESTION, vennootschap op vereenvoudigde aandelen met kapitaal van € 80.000, geregistreerd in het RCS van Evry onder nummer 332 444 033 met hoofdkantoor te 17 avenue du Québec, 91140 Villebon sur Yvette, Frankrijk.

Artikel 1 - Algemene beginselen

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna “Algemene gebruiksvoorwaarden”) hebben tot doel de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de Site te definiëren.
Gebruiker (hierna “Gebruiker”) betekent elke persoon die inlogt op de Site.
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn voor zover nodig van toepassing op alle varianten of extensies van de Site op bestaande en toekomstige sociale en/of communautaire netwerken.
Elke verbinding met de Site en/of het gebruik ervan houdt volledige en onvoorwaardelijke acceptatie in van de Algemene gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of aangevuld worden, de Gebruikers van de Site worden derhalve verzocht deze geregeld te raadplegen. Gebruikers worden geacht deze Algemene gebruiksvoorwaarden en alle wijzigingen te hebben geaccepteerd als zij de Site blijven gebruiken.
Niettegenstaande het voorgaande, wordt elke belangrijke wijziging van de Algemene gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker voorgelegd die deze moet accepteren voordat hij toegang krijgt tot de Site.

Artikel 2 - Toegangsvoorwaarden van de Site

De Site is uitsluitend toegankelijk via internet. De Gebruiker moet derhalve beschikken over:

 • een computer, een smartphone en/of een tablet
 • de meest recente versie van een internetbrowser (Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)
 • een geldig e-mailadres

De Gebruiker verplicht zich ertoe de Site alleen te gebruiken met materiaal dat voldoet aan de hierboven vermelde configuratie en dat geen virussen bevat. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het updaten en de configuratie van zijn elektronische apparatuur om toegang te verkrijgen tot de Site.

De Gebruiker is geïnformeerd over het feit dat de kosten van toegang tot en gebruik van de Site uitsluitend voor zijn rekening komen.

Al het benodigde materiaal en de software voor toegang tot en gebruik van de Site komen uitsluitend voor rekening van de Gebruiker die derhalve als enige verantwoordelijk is voor het correct functioneren van zijn apparatuur en toegang tot internet. De Gebruiker moet derhalve de nodige maatregelen treffen ter bescherming van zijn eigen gegevens, informaticasystemen en/of software tegen besmetting met eventuele virussen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Site.

Artikel 3 - Gebruik van de Site

Via de Site kan de Gebruiker gratis meedoen aan een spel dat wordt georganiseerd door de Uitgever. Zie de spelmodaliteiten en deelnamevoorwaarden in het reglement van het spel dat beschikbaar is op: Spelreglement.

De Site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruikers.

De Gebruiker mag in geen geval en zonder dat deze opsomming uitputtend is, informatie, elementen of diensten van de Site in ongeacht welke vorm wijzigen, kopiëren, distribueren, doorsturen, downloaden, uitzenden, weergeven, reproduceren, bewerken, publiceren, in licentie geven, daarvan afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Site

In aanvulling op de bepalingen van artikel 6 “Aansprakelijkheid” hierna, is toegang tot de Site onderworpen aan de volgende bepalingen:

De Uitgever doet zijn uiterste best om 24 uur per dag en 7 dagen per week gratis toegang tot de Site te verlenen aan de Gebruikers behalve in geval van overmacht en/of gebeurtenissen die buiten de wil van de Uitgever plaatsvinden en onder voorbehoud van storingen en onderhoudswerkzaamheden of controles die nodig zijn voor goede werking van de Site.

De Gebruiker erkent en accepteert dat de Uitgever niet verantwoordelijk is voor de eventuele gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien voor de Gebruiker.

De Uitgever kan in geen geval beschikbaarheid van de Site, betrouwbaarheid van de transmissie en prestaties qua reactietijd en kwaliteit garanderen.

Artikel 5 - Gedrag van de Gebruikers

De Gebruikers van de Site verplichten zich in het algemeen tot naleving van de in Frankrijk geldende wet - en regelgeving, naleving van de rechten van derden en de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden. Derhalve verplichten de Gebruikers zich tot loyaal gedrag. De verklaringen op de Site en de inhoud die online beschikbaar word gesteld, wordt gepubliceerd op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker en is in geen geval een weergave van de mening of het standpunt van de Uitgever.

De Gebruiker onthoudt zich meer in het bijzonder en zonder dat dit een uitputtende opsomming is, van:

 • het belasteren, misbruiken, intimideren, stalken, bedreigen of schenden van rechten van leden van de Site of van derden;
 • het gebruiken van de Site voor professionele of commerciële doeleinden, dat wil zeggen het promoten of te koop aanbieden of kopen van goederen en diensten;
 • het beperken of verhinderen van het gebruik of genot van een andere gebruiker van de diensten die op de Site worden aangeboden;
 • het verzamelen van informatie en persoonsgegevens met betrekking tot andere gebruikers zoals achternaam, e-mailadres of postadres, telefoonnummer of wachtwoord;
 • het schenden van in Frankrijk geldende wet- en regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden;
 • het creëren van een valse identiteit, stelen van de identieit van een persoon of entiteit;
 • het gebruiken van of het verstrekken aan (al dan niet gratis) een persoon of entiteit van een gebruikersrepertoir van de Site of andere gebruikers of informatie over hen;

niet-naleving van al deze verplichtingen vormt een ernstige schending en kan gerechtelijke vervolging tot gevolg hebben.

De leden en bezoekers van de Site kunnen ongepast(e) of onrechtmatig(e) gedrag of inhoud melden bij de Hoster via een schriftelijk verzoek aan het volgende adres:

SOGEC GESTION
17 avenue du Québec
91140 Villebon sur Yvette
Frankrijk

De Hoster doet zijn uiterste best om de onwettige tekst zo snel mogelijk te verwijderen zodra hij hiervan kennis neemt en zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

De Hoster kan weigeren informatie en/of inhoud geheel of gedeeltelijk te publiceren en/of verwijderen indien hij dit noodzakelijk acht.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich tot het niet verstoren van de goede werking van de Site en het niet versturen van enig element dat een virus of ander element kan bevatten dat de hele of een deel van de Site kan beschadigen, onderscheppen of verstoren.

De Gebruiker van de Site is aansprakelijk voor direct of indirecte materiële, immateriële schade of gevolgschade van enigerlei aard die hij zelf lijdt of die aan derden wordt toegebracht, inclusief aan de Uitgever, vanege het onwettige gebruik of exploitatie van de Site en/of een van de elementen daarvan, ongeacht de oorzaak en de plaats van de schade, en vrijwaart de Uitgever tegen de gevolgen van klachten of procedures die op grond hiervan tegen hem kunnen worden ingediend.

6.2 Aansprakelijkheid van de Uitgever

De informatie op de Site wordt informatief verstrekt, is niet-contractueel en de Uitgever kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Uitgever behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen op de Site.

De Uitgever behoudt zich het recht voor op elk moment en zodra hij hiervan kennis neemt, alle fouten, met name technische en typfouten die van invloed kunnen zijn op de informatie en documenten op de Site, te corrigeren.

De Uitgever is niet aansprakelijk voor:

 • directe of indirecte schade van enigerlei aard die voortvloeit uit het gebruik van de Site door de Gebruiker, en met name verlies van exploitatie, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de Gebruiker van de Site;
 • directe of indirecte schade van enigerlei aard die voortvloeit uit de inhoud van de Site;
 • de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen tot de Site en/of de verbonden websites van de Uitgever;
 • omissies en/of fouten op de Site.

Artikel 7 - Intellectueel eigendom

De Site wordt volledig beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom. Alle rechten op reproductie, aanpassing en representatie zijn voorbehouden, inclusief op downloadbare documenten. Het geheel aan teksten, grafische werken, iconen, foto’s, tekeningen, logo’s, video’s, geluid, merken (...) en meer in het algemeen het geheel aan inhoud en diensten van de Site en de elementen waaruit de Site zelf bestaat, mogen conform de bepalingen van de Franse Wet intellectueel eigendom niet geheel of gedeeltelijk op ongeacht welke drager gerepresenteerd, gereproduceerd of aangepast worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Uitgever of zijn partners.

Niet-naleving van dit verbod houdt namaak in en kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader. De Uitgever behoudt zich het recht voor elke persoon die dit verbod overtreedt gerechtelijk te vervolgen.

Het is tevens strikt verboden de namen en merken van de Uitgever of zijn partners en/of hun logo’s, alleen of in combinatie te gebruiken op ongeacht welke grond en op ongeacht welke drager zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

De Gebruikers van de Site en de verbonden websites mogen geen inhoud (teksten, foto’s, video’s, geluid, animaties, etc.) reproduceren zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Uitgever.

Artikel 8 - Diversen

Indien een deel van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden om enige reden onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, wordt het betreffende deel niet-bestaand verklaard en blijven de resterende bepalingen onverminderd van kracht en van toepassing.

De niet-bestaand verklaarde bepalingen worden vervangen door een of meerdere bepalingen die de inhoud van de geannuleerde bepalingen zo dicht mogelijk benaderen.

Hoewel de Site vanuit het buitenland toegankelijk is, zijn de Site en de inhoud daarvan bestemd voor gebruik door Gebruikers die op het Franse grondgebied verblijven.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Frans recht.