Schweppes Iconic Tonic 150 ans

Cookiebeleid

Wat verstaan we onder “cookies”?

De term “cookies” betekent het geheel aan trackers dat geplaatst en/of gelezen wordt, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, de installatie of het gebruik van software of een mobiele applicatie.
Over het algemeen registreert een cookie informatie in verband met de navigatie op de site (bekeken pagina’s, datum en tijd van het bezoek, etc.) die gelezen kan worden bij latere bezoeken aan de site.
Om alle functies van onze Site optimaal te gebruiken, moet u de installatie van cookies accepteren die nodig zijn voor de werking. U kunt de installatie van cookies weigeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Dit kan echter leiden tot verwijdering van bestaande cookies die de browser gebruikt, waardoor bepaalde informatie of instellingen verloren kunnen gaan.

Welke types cookies gebruiken we en voor welke doelen?

Analytische cookies

Het gebruik van analytische cookies stelt ons in staat de prestaties van de Site te verbeteren door alleen de inloggegevens te verzamelen die betrekking hebben op de datum, het tijdstip, het IP-adres en de progressie op de Site. We dragen deze informatie nooit over aan derden. Deze gegevens worden gedurende maximaal 13 maanden bewaard. Via deze controle kunnen we verbeteringen aanbrengen op de Site, fouten corrigeren en de inhoud aanvullen.

Beheer van cookies

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies door uw browser te configureren. Gebruik de onderstaande links voor meer informatie over het beheer van cookies op de belangrijkste internetbrowsers (voor PC en MAC).

Microsoft Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari :
http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=fr#/sfri11471

In het kader van het spel Schweppes “150 jaar Indian Tonic” dat beschikbaar is op de Site verzamelen wij persoonsgegevens van Gebruikers die deelnemen aan het spel.

De doeleinden van verzameling

Deze gegevens worden verzameld bij deelname aan het spel en in voorkomende gevallen bij het leveren van de prijzen.

De verzamelde informatie wordt geautomatiseerd verwerkt door de Host namens de Uitgever en is bestemd voor het beheer van deelnames en winnaars conform de geldende regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens worden dus alleen gebruikt voor het beheer van het spel. Ze zijn bestemd voor de Uitgever en de Host die deze echter kunnen communiceren aan derden in het uitsluitende kader en uitsluitend ten behoeve van het beheer van het spel. Deze gegevens worden op geen enkele manier verkocht, doorgegeven of overgedragen.

Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en worden bewaard voor de duur die nodig is voor deze doeleinden, te weten de organisatie van het spel en de levering van de prijzen, met uitzondering van gegevens waarvoor de bewaartermijn voortvloeit uit een wet- of regelgevende verplichting of het vervallen van een verjaringstermijn.

De rechten van Gebruikers

Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden en de bepalingen van de Europese verordening nr. 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij recht heeft op inzage, rectificatie, portabiliteit, verwijdering van zijn gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen en op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Bovendien heeft de Gebruiker de mogelijkheid bijzondere en algemene richtlijnen te definiëren die op elk moment gewijzigd of verwijderd kunnen worden met betrekking tot bepaalde verwerkingen, bewaring, wissing en communicatie van zijn persoonsgegeven in geval van overlijden.

De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan:

SOGEC
Namens het merk Orangina
17 Avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette

De Gebruiker heeft tevens het recht om op elk moment een beroep te doen op de bevoegde autoriteit inzake persoonsgegevens (CNIL).